STATUE

For legal reasons our Statutes are written in Dutch, for questions and translations contact secretary.sgvm@gmail.com

STATUTEN
STUDENTEN GOLF VERENIGING MAASTRICHT

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Studenten Golf Vereniging Maastricht.
2. Zij is gevestigd te Maastricht.
DOEL
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het doen bevorderen van de golfsport in al zijn
verschijningsvormen, met dien verstande dat hiervan uitdrukkelijk is uitgesloten het doen
beoefenen en bevorderen van de beroepsgolfsport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het doen plaatsvinden van in het algemeen die evenementen die de golfsport
betreffen;
b. het houden van wedstrijden en oefenbijeenkomsten.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3
1. De vereniging kent leden. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Leden kunnen zijn zij die de
golfsport actief beoefenen of beoefend hebben. Zij die de sport als beroep uitoefenen
kunnen geen lid worden. Een lid dient ingeschreven te staan als student aan de Universiteit
Maastricht of aan de Hogeschool Zuyd.
2. De vereniging kent reünisten. Reünisten zijn zij die minimaal één jaar contributie van de
vereniging hebben betaald en zich schriftelijk bij het bestuur als reünist hebben aangemeld
en door het bestuur als reünist zijn toegelaten. Reünisten kennen afwijkende rechten en
verplichtingen vergeleken met leden zoals bedoeld in lid 1.
3. De vereniging kent ereleden. Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten voor
de vereniging of de golfsport in het algemeen door de algemene ledenvergadering tot erelid
zijn benoemd. Ereleden kennen afwijkende rechten en verplichtingen vergeleken met leden
zoals bedoeld in lid 1.
4. Het bestuur beslist over het lidmaatschap. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven
verklaring. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, reünisten
en ereleden zijn opgenomen.
CONTRIBUTIES
Artikel 4
1. Ieder lid, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, is jaarlijks verplicht een door de algemene
ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.
2. Iedere reünist, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2, is jaarlijks verplicht een door de algemene
ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.
3. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het boekjaar.
4. Wie lid wordt tijdens het boekjaar is verplicht de volledige contributie te betalen. Het bestuur
is bevoegd actietarieven te hanteren, die afwijken van de vastgestelde contributie, voor de
werving van nieuwe leden.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. van rechtswege aan het einde van het boekjaar waarin het lid wordt uitgeschreven
als student aan de Universiteit Maastricht of de Hogeschool Zuyd.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per het einde van een
boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
één maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld,
tenzij het een wijziging van de geldende rechten en verplichtingen betreft;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan eveneens slechts geschieden
per het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Opzegging van
het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
4. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het
bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. De betrokkene is bevoegd binnen
een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Zolang de schorsing duurt, mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet
uitoefenen, maar dient hij wel zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging te blijven
nakomen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in
het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt
betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene
ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit,
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
DONATEURS
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. de jaarlijkse bijdrage van de donateurs;
c. de inkomsten uit haar vermogen;
d. de opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde evenementen;
e. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; en
f. eventuele andere baten.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die
meerderjarig zijn. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris
en penningmeester aan. De functie van voorzitter is niet met een andere functie
verenigbaar. De functie van secretaris is niet met die van vice-voorzitter verenigbaar.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van
de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt, met inachtneming van het hiervoor
onder lid 1 van dit artikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast.
3. Een lid kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur door zijn
kandidaatstelling ten minste twee weken vóór de vergadering waarin de benoeming van
een bestuurslid op de agenda staat schriftelijk bij de secretaris in te dienen.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Terzake van de schorsing of ontslag
besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
5. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal één jaar. Onder een jaar
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht binnen twee maanden
een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan
de orde komt.
8. Een bestuurslid defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden; bij tussentijds aftreden dient een bestuurslid een opzegtermijn
van ten minste vier weken in acht te nemen;
d. door ontslag hem verleend door de algemene ledenvergadering; en
e. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging.
9. Indien het bestuurslidmaatschap eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor het
bestuurslid is benoemd en er nog geen opvolger benoemd is door de algemene
ledenvergadering, wordt het bestuurslid herbenoemd voor de periode totdat de algemene
ledenvergadering in de vacature heeft voorzien of heeft besloten de vacature niet meer te
vervullen, tenzij van het bestuurslid redelijkerwijs niet gevergd kan worden zijn
bestuurslidmaatschap te moeten voortzetten.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten, anders dan in lid 2 omschreven, voor zover dit uitgaven
betreft die een financieel belang hebben van vijfhonderd euro (

Scroll to top